| | | | | | | |
Home > Products > Polyurethanes > Voranol 1000 LM Polyol
Biosolvents
Ethyl Lactate
Alcohol
Esters
Glycols
Glycols Ethers
Ketones
Monomers
Polyurethanes
Biosolvents

ไบโอโซลเว้นท์ ตัวทำละลายที่ปลอดภัย

คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวทำละลายชีวภาพที่ปลอดภัยได้มาจากทรัพยากรหมุนเวียน หรือพืชผลทางการเกษตรที่ทำการผสมจนได้ตัวทำละลายที่ให้ประสิทธิภาพสูง ส่วนประกอบหลักในผลิตภัณฑ์ผสมส่วนใหญ่คือEthyl Lactate ซึ่งเป็นตัวทำละลายเอสเทอร์ที่ได้จากหัวบีทข้าวโพดหรือน้ำตาล ที่มีความสามารถในการละลายที่ดีเยี่ยมสำหรับเรซิน เม็ดสี ยาง ดินจาระบี ฯลฯ และ Biosolvent จะช่วยลดปริมาณรวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ไปถึง 10-30% (Carbon Footprint) เช่น ก๊าซมีเทนที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิต อย่างไรก็ตามในการใช้งานส่วนใหญ่ประสิทธิภาพจะเพิ่มสูงสุดเมื่อมีการเติมตัวทำละลายร่วมกับส่วนผสมอื่นๆ เข้าไปด้วย ปราศจากสารปนเปื้อนอันตราย

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Biosolvents สามารถใช้ทดแทน Petroleum solvents ได้มีดังนี้
- Acetone
- Butyl Acetate
- Butyl Cellosolve
- Cyclohexanone
- IPA
- Tetrahydrofuran
- MAK
- MEK
- MIBK
- NMP (Cleaning)
- NMP (Formulating)
- PM Acetate
- Toluene
- Xylene

การผลิตไบโอโซลเว้นท์ (Biosolvent) ทำให้เกิดการชดเชยคาร์บอนสมดุล (Carbon Neutral Balance)

คาร์บอนสมดุลหมายถึงอะไร?
- คาร์บอนของไบโอโซลเว้นท์ มาจากการสังเคราะห์ด้วยแสงที่คาร์บอนไดออกไซด์ถูกกำจัดออกจากชั้นบรรยากาศโดยพืช เพื่อทำน้ำตาล, แป้ง, น้ำมัน และโปรตีน
- น้ำตาลและแป้งถูกเปลี่ยนเป็นเอสเทอร์ของกรดแลคติค และกรดธรรมชาติ, ไบโอเอทานอลและตัวทำละลายอื่นๆ เช่น น้ำมันพืชบางชนิดจะถูกเปลี่ยนเป็นเมธิลเอสเทอร์ (Methyl Esters)
- คาร์บอนจะถูกนำมาใช้จากชั้นบรรยากาศโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงที่เก็บไว้ในพืช จากนั้นปล่อยออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อมีการใช้ไบโอโซลเว้นท์
- สำหรับทุกๆ กรัมของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาในบรรยากาศโดยการใช้ไบโอโซลเว้นท์นั้น จะมีคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งกรัมที่ถูกลบออกจากบรรยากาศโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

คุณค่าของไบโอโซลเว้นท์
- 40% การใช้วัตถุดิบที่ไม่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- 30% กำจัดสารอันตราย
- 20% ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ง่าย

4 แนวคิดหลัก รักษ์สิ่งแวดล้อมของไบโอโซลเว้นท์ (Biosolvents)
ไบโอโซลเว้นท์ (Biosolvent) หรือตัวทำละลายชีวภาพ ผลิตขึ้นด้วยส่วนผสมที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ อาทิ ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, ผลไม้รสเปรี้ยว, ผลพลอยได้จากไม้และวัตถุดิบชีวภาพอื่นๆ อันเป็นตัวทำละลายที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และย่อยสลายได้ 100% เป็นกรดแลคติคและสารประกอบอินทรีย์อื่นๆ ที่จะซึมซับกลับคืนน้ำและดินได้อย่างปลอดภัย ไบโอโซลเว้นท์ จึงถูกผลิตขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับตัวทำละลายในปิโตรเคมี

1. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไบโอโซลเว้นท์ (Biosolvent) เป็นตัวทำละลายชีวภาพที่ ลดปริมาณ Carbon Footprint (ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์) ในขณะที่ตัวทำละลายที่ใช้ปิโตรเลียม เพิ่ม "คาร์บอนบริสุทธิ์" ให้กับสิ่งแวดล้อม แต่คาร์บอนไบโอโซลเว้นท์มาจากการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยที่พืชถูกกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากชั้นบรรยากาศ สิ่งนี้จะทำให้เกิดสมดุลของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยออกมา เมื่อมีการใช้ไบโอโซลเว้นท์ในสูตรหรือการประยุกต์ใช้ในสูตรน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ การแทนที่ตัวทำละลายจากปิโตรเลียมด้วยไบโอโซลเว้นท์ จึงมีผลกระทบเชิงบวกในการลดก๊าซเรือนกระจก

2. สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต
เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตไบโอโซลเว้นท์ (Biosolvent) มีอยู่และสามารถผลิตได้จากทั่วโลก จึงไม่ขึ้นอยู่กับภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง จึงมีเสถียรภาพด้านราคาและช่วยชะลอการสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้ทั่วโลก

3. ความรับผิดชอบต่อสังคม
กระบวนการในการผลิตไบโอโซลเว้นท์ (Biosolvent) นั้น ไม่มีมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย (HAP) และไม่ทำลายโอโซนหรือชั้นบรรยากาศ ตัวเลือกนี้จึงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับตัวทำละลายปิโตรเคมี

4. พัฒนาด้วยความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพในใจ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งมั่นพัฒนาด้วยแนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตจากพืช จึงปลอดภัยและมีราคาที่มั่นคง


Request for Specifications
and Safety Data Sheets
Request for
Quotation
Request for
Sample
Wamin Chemical Company Limited contact@waminchemical.com | +662 246 2577
Biosolvents
ไบโอโซลเว้นท์ ตัวทำละลายที่ปลอดภัย

คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวทำละลายชีวภาพที่ปลอดภัยได้มาจากทรัพยากรหมุนเวียน หรือพืชผลทางการเกษตรที่ทำการผสมจนได้ตัวทำละลายที่ให้ประสิทธิภาพสูง ส่วนประกอบหลักในผลิตภัณฑ์ผสมส่วนใหญ่คือEthyl Lactate ซึ่งเป็นตัวทำละลายเอสเทอร์ที่ได้จากหัวบีทข้าวโพดหรือน้ำตาล ที่มีความสามารถในการละลายที่ดีเยี่ยมสำหรับเรซิน เม็ดสี ยาง ดินจาระบี ฯลฯ และ Biosolvent จะช่วยลดปริมาณรวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ไปถึง 10-30% (Carbon Footprint) เช่น ก๊าซมีเทนที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิต อย่างไรก็ตามในการใช้งานส่วนใหญ่ประสิทธิภาพจะเพิ่มสูงสุดเมื่อมีการเติมตัวทำละลายร่วมกับส่วนผสมอื่นๆ เข้าไปด้วย ปราศจากสารปนเปื้อนอันตราย

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Biosolvents สามารถใช้ทดแทน Petroleum solvents ได้มีดังนี้
- Acetone
- Butyl Acetate
- Butyl Cellosolve
- Cyclohexanone
- IPA
- Tetrahydrofuran
- MAK
- MEK
- MIBK
- NMP (Cleaning)
- NMP (Formulating)
- PM Acetate
- Toluene
- Xylene

การผลิตไบโอโซลเว้นท์ (Biosolvent) ทำให้เกิดการชดเชยคาร์บอนสมดุล (Carbon Neutral Balance)

คาร์บอนสมดุลหมายถึงอะไร?
- คาร์บอนของไบโอโซลเว้นท์ มาจากการสังเคราะห์ด้วยแสงที่คาร์บอนไดออกไซด์ถูกกำจัดออกจากชั้นบรรยากาศโดยพืช เพื่อทำน้ำตาล, แป้ง, น้ำมัน และโปรตีน
- น้ำตาลและแป้งถูกเปลี่ยนเป็นเอสเทอร์ของกรดแลคติค และกรดธรรมชาติ, ไบโอเอทานอลและตัวทำละลายอื่นๆ เช่น น้ำมันพืชบางชนิดจะถูกเปลี่ยนเป็นเมธิลเอสเทอร์ (Methyl Esters)
- คาร์บอนจะถูกนำมาใช้จากชั้นบรรยากาศโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงที่เก็บไว้ในพืช จากนั้นปล่อยออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อมีการใช้ไบโอโซลเว้นท์
- สำหรับทุกๆ กรัมของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาในบรรยากาศโดยการใช้ไบโอโซลเว้นท์นั้น จะมีคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งกรัมที่ถูกลบออกจากบรรยากาศโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

คุณค่าของไบโอโซลเว้นท์
- 40% การใช้วัตถุดิบที่ไม่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- 30% กำจัดสารอันตราย
- 20% ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ง่าย

4 แนวคิดหลัก รักษ์สิ่งแวดล้อมของไบโอโซลเว้นท์ (Biosolvents)
ไบโอโซลเว้นท์ (Biosolvent) หรือตัวทำละลายชีวภาพ ผลิตขึ้นด้วยส่วนผสมที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ อาทิ ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, ผลไม้รสเปรี้ยว, ผลพลอยได้จากไม้และวัตถุดิบชีวภาพอื่นๆ อันเป็นตัวทำละลายที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และย่อยสลายได้ 100% เป็นกรดแลคติคและสารประกอบอินทรีย์อื่นๆ ที่จะซึมซับกลับคืนน้ำและดินได้อย่างปลอดภัย ไบโอโซลเว้นท์ จึงถูกผลิตขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับตัวทำละลายในปิโตรเคมี

1. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไบโอโซลเว้นท์ (Biosolvent) เป็นตัวทำละลายชีวภาพที่ ลดปริมาณ Carbon Footprint (ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์) ในขณะที่ตัวทำละลายที่ใช้ปิโตรเลียม เพิ่ม "คาร์บอนบริสุทธิ์" ให้กับสิ่งแวดล้อม แต่คาร์บอนไบโอโซลเว้นท์มาจากการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยที่พืชถูกกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากชั้นบรรยากาศ สิ่งนี้จะทำให้เกิดสมดุลของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยออกมา เมื่อมีการใช้ไบโอโซลเว้นท์ในสูตรหรือการประยุกต์ใช้ในสูตรน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ การแทนที่ตัวทำละลายจากปิโตรเลียมด้วยไบโอโซลเว้นท์ จึงมีผลกระทบเชิงบวกในการลดก๊าซเรือนกระจก

2. สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต
เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตไบโอโซลเว้นท์ (Biosolvent) มีอยู่และสามารถผลิตได้จากทั่วโลก จึงไม่ขึ้นอยู่กับภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง จึงมีเสถียรภาพด้านราคาและช่วยชะลอการสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้ทั่วโลก

3. ความรับผิดชอบต่อสังคม
กระบวนการในการผลิตไบโอโซลเว้นท์ (Biosolvent) นั้น ไม่มีมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย (HAP) และไม่ทำลายโอโซนหรือชั้นบรรยากาศ ตัวเลือกนี้จึงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับตัวทำละลายปิโตรเคมี

4. พัฒนาด้วยความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพในใจ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งมั่นพัฒนาด้วยแนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตจากพืช จึงปลอดภัยและมีราคาที่มั่นคง
Specifications and Safety Data Sheets
Quotation
Request for Sample
Biosolvents
Ethyl Lactate
Alcohol
Esters
Glycols
Glycols Ethers
Ketones
Monomers
Polyurethanes
Wamin Chemical Company Limited

Head Office
322/185 Asoke-Dindaeng Road, Dindaeng,
Bangkok, Thailand 10400
Tel. +662-246-2577
Fax. +662-246-2570

Warehouse
Tel. +662-817-5228-30
Fax. +662-817-8001

contact@waminchemical.com